Stichting Stadsschouwburg Fonds, fiscale voordelen & RSIN

Stichting Stadsschouwburg Fonds
Vanaf 2017 brengen we al uw giften onder in het Stadsschouwburg Fonds. Met dit steunfonds  houden we de programmering op een hoog niveau. Zo kunnen wij onder andere de beste internationale voorstellingen naar Amsterdam halen, organiseren we onze jeugdeducatie en maken we programma's van Expanding Theatre. Via het Fonds worden ook noodzakelijke restauraties aan ons monumentale pand gefinancierd. Belangrijke onderdelen van de Stadsschouwburg, die niet onder onze subsidie vallen maar die een essentieel onderdeel zijn van onze organisatie. De gehele bijdrage die een donateur doet aan het Fonds, en dus aan Stadsschouwburg Amsterdam, is voor de kunst. Alle bijdragen aan het Stadsschouwburg Fonds komen volledig, 100%, ten bate van de kunsten.

Het Stadsschouwburg Fonds is een goed doel: de organisatie is aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is daarmee vrijgesteld van successie- en schenkingsrecht. Steun aan het Stadsschouwburg Fonds kan hierdoor fiscaal gezien gunstig zijn. De belastingdienst betaalt mee aan uw gift. De Belastingdienst vraagt in uw aangifte naar het RSIN van uw ANBI. Voor Stichting Stadsschouwburg Fonds is het RSIN 854606889.
Lees meer

Bestuur:
De heer P.M.Mensing, Voorzitter
De heer G.J.A Scholten van Aschat, Bestuurder
Mevrouw C.L.E. van Tets – van Tienhoven, Bestuurder

Vergoeding:
Het bestuur van het fonds is onbezoldigd. De directeur van het fonds, het hoofd fondsenwerving van de schouwburg, is in dienst van de schouwburg. De kosten van de fondsenwerving komen volledig ten laste van de schouwburg.

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel:

  • het (doen) bevorderen van de organisatie en uitvoering van culturele, kunstzinnige en educatieve projecten van de Stadsschouwburg Amsterdam;
  • bijdragen te leveren aan bijzondere aanpassingen van het gebouw van de Stadsschouwburg te Amsterdam en aan niet gangbare installaties ten behoeve van het theater; 
    en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Geven als particulier
Eenmalige gift
Eenmalige giften zijn fiscaal voordelig en kunt u als persoonsgeboden aftrek van de inkomensbelasting aftrekken. Uw gift levert u belastingvoordeel op, aangezien u bij de aangifte inkomstenbelasting 125% van uw schenking mag aftrekken. 

Maak uw gift over op (IBAN)rekeningnummer NL15 RABO 0309 1666 24 t.n.v. Stichting Stadsschouwburg Fonds Amsterdam o.v.v. 'eenmalige gift'.

Periodieke gift
Wilt u vaker schenken en/of niet te maken hebben met drempels of maxima, sluit dan een Overeenkomst Periodieke gift in geld van de Belastingdienst af. Daarin staat dat u voor ten minste 5 jaar achtereen een vast bedrag schenkt. Deze giften zijn volledig aftrekbaar. Het is zelfs zo dat u uw schenking met 1,25 mag vermenigvuldigen en dit bedrag mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Stel: u doet een periodieke gift van €1000,- gedurende 5 jaar, in totaal €5000. Dan is elk jaar €1250,- (€1000,- x 1,25) aftrekbaar van de inkomensbelasting. Bij een effectief belastingtarief van 52% kost uw schenking u slechts €350,- per jaar, totaal over 5 jaar is dat €1750, terwijl u de Stadsschouwburg steunt met €5000.